من در پنج، شش سال قبل از این، براى یک مجموعه‌ى دانشجویى پیام دادم؛ چون آنها دانشجویانى بودند که یواش‌یواش وارد تشکیلات دولتى مى‌شدند. من به آنها گفتم مواظب باشید چرب و شیرین دنیا، شما را به خودش متوجّه نکند. یعنى یک جوان دانشجو مى‌تواند در معرض چنین لغزشى قرار گیرد؛ کمااین‌که یک مسؤول هم مى‌تواند در معرض لغزش قرار گیرد. این مسأله‌ى ثروتهاى بادآورده که ما مطرح کردیم و دستگاه قضایى حرکتى را نسبتاً در اوّلِ کار شروع کرد و بعد همین مطبوعاتى که ملاحظه مى‌کنید، سعى کردند فضا را غبارآلود کنند و نگذارند