بی گمان یاد و خاطره و فعالیت های مخلصانه این برادر خستگی ناپذیر در نزد همه دوستان زنده و پا برجا خواهد ماند.