مدیر گروه معارف اسلامی دانشکده علوم انسانی دانشگاه یزد گفت: شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد دوره کارشناسی ارشد شیعه شناسی گرایش جامعه شناسی در دانشگاه یزد موافقت کرد.

دکتر محمود حایری اظهار کرد: شیعه شناسی رشته ای است که در آن به شیعه به عنوان یک کل عینی و واقعی می نگرد و از نحوه شکل گیری آن در تاریخ، چگونگی گسترش آن در میان اقوام، اصول عقیدتی، آیین ها، علوم و دانش های اختصاصی آن بحث می کند. این رشته، دانشی بین رشته ای است و در میان رشته الهیات و علوم اجتماعی قرار می گیرد.

وی افزود: ایجاد رشته شیعه شناسی و مطالعات آکادمیک در زمینه جنبه های گوناگون جهان شیعی معاصر از آن جهت مفید به نظر می رسد که فراتر از مباحث نظری و انتزاعی، با واقعیت های روزمره زندگی شیعیان امروز ارتباط دارد و علاوه بر بررسی سیر تاریخی جوامع شیعه، به شناخت و بررسی زندگی شیعیان عصر حاضر می پردازد.

دکتر حایزی تصریح کرد: در این رشته سرفصل هایی نطیر جنبش ها و نهضت های تاریخی شیعه، مردم شناسی شیعیان، تاریخ تمدن اسلامی( با تاکید بر نقش شیعیان)، سازمان روحانیت شیعه و جمعیت شناسی شیعیان جهان ارائه خواهد شد.همچنین جامعه شناسی شیعیان جهان و اندیشه های اجتماعی متفکران شیعه از دیگر مباحثی است که برای این دوره در نظر گرفته شده است.