برای دریافت پیش جزوه های سیزدهمین دوره ی اردوی جهاد اکبر اتحادیه انجمن های اسلامی مستقل دانشجویان سراسر کشور…

بسته-نشریّات-دانشجویی-کم-حجم
مراحل پنج گانه ی انقلاب
کار جمعیاز دیدگاه رهبری
کار تشکیلاتی از دیدگاه شهید بهشتی
اقتصاد مقاومتی
استاد پناهیان-مدیریت فرهنگی
تشکیلات اسلامی