به اطلاع کبوتران حرم میرساند جلسه توجیهی کبوتر حرم ….به اطلاع کبوتران حرم میرساند جلسه توجیهی کبوتر حرم روز پنج شنبه مورخ ۹۳/۱۰/۲۵ ساعت ۸ شب در امفی تئاتر دانشگاه یزد با حضور مسئولین استان برگزار می شود.
(حرکت سرویس ها یک ربع قبل از شروع مراسم)
ضمنا حضور در جلسه الزامی می باشدو دانشجویان محترم مبلغ ۵۰۰۰ تومان به همراه داشته باشند و در صورت عدم حضور و اطلاع نداشتن از شرایط و مراحل اردو عواقب ان به عهده دانشجویان می باشد و همچنین کارت زائر هم تحویل کبوتران حرم داده می شود.
دانشجویان ساکن یزد میتوانند به همراه خانواده خود در جلسه توجیهی حضور پیداکنند.