به گزارش خبرنگار انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد: نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به آثار تورمی افزایش قیمت بنزین و حذف یارانه بنزین تاکسی ها گفت: ابعاد مختلف تصمیم دولت با حضور وزرای اقتصاد و نفت در کمیسیون اقتصادی بررسی خواهد شد.

محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به تصمیم دولت برای تک نرخی شدن و افزایش قیمت بنزین و با ارزیابی این اقدام اظهار داشت: در این رابطه باید به چند نکته توجه کرد؛ نخست اینکه اگر قرار بود مسئله افزایش قیمت ها با تصمیم دولت اتفاق بیفتد، بهتر بود پایان سال گذشته اعلام می شد و یک بار این شک قیمتی وارد می شد.

وی افزود: نمی توان هر چند ماه یک بار شوک قیمتی را به اقتصاد کشور وارد کرد چراکه تبعات آن به گونه ای می شود که در ابتدای کار و با افزایش حقوق و دستمزد به نوعی شوک قیمتی به جامعه وارد شده و مجددا در خرداد ماه با افزایش قیمت سوخت چنین فضایی ایجاد می شود؛ ظرفیت عمومی جامعه پذیرش چنین شوک هایی را ندارد و از سوی دیگر چنین تصمیماتی زحمات خود دولت را در مهار و مدیریت تورم دچار چالش می کند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: به نظر می رسد اگر قرار بود افزایش قیمت سوخت در کشور با این رویکرد اتفاق بیفتد، بهتر بود قانون هدفمندسازی یارانه ها مبنای کار قرار می گرفت، چراکه آن قانون بهتر می توانست به این مسئله کمک بکند؛ چون در این صورت بهتر تصمیم گرفته می شد که منابع حاصل از افزایش قیمت سوخت چگونه هزینه شود.

پورابراهیمی افزود: با این تصمیم دولت قیمت بنزین بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است اما این رویکرد می توانست بسیار جامع تر و در اجرای فاز دوم یا فازهای بعدی هدفمندی یارانه ها اتفاق بیفتد و این موضوع کمک می کرد تا منابع و مصارف این بخش بهتر مدیریت شود.

وی با اشاره به حذف سهمیه یارانه ای بنزین ناوگان حمل و نقل عمومی خاطرنشان کرد: این تصمیم آثار و تبعات تورمی بسیار زیادی خواهد داشت؛ چراکه باید حداقل ها را برای قشر متوسط جامعه در نظر گرفت، چراکه باید از کسانی که از ناوگان حمل و نقل شهری استفاده می کنند حمایت شود و حداقل خدمات به آنها ارائه شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با توصیه به دولت برای حضور در این کمیسیون در ارائه گزارش درباره اهداف خود از این تصمیم و جمع بندی آن در کمیسیون گفت: هرچند اختیار این افزایش قیمت به دولت داده شده بود، اما تصور نمی کردیم که به این شیوه اقدام شود.

پورابراهیمی تصریح کرد: بررسی این موضوع در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس خواهد بود و با حضور وزرای اقتصاد و نفت آن را بررسی و پیگیری خواهیم کرد.