اعضای جنبش موسوم به پلنگ های سیاه روز دوشنبه در آمریکا ضد بی عدالتی و نژادپرستی تظاهرات خواهند کرد.


در بحبوحه افزایش تنش های نژادی در آمریکا پس از چند فقره تیراندازی پلیس به مردان سیاه پوست گروه پلنگ های سیاه آماده می شوند تا در حاشیه نشست کنوانسیون ملی جمهوری خواهان، صدای خود را درباره بی عدالتی و نژادپرستی به گوش دیگران برسانند.

جنبش جدید پلنگ های سیاه، جنبشی قدرتمند مربوط به سیاهان در آمریکاست که ریشه در حزب پلنگ های سیاه دارد که از سوی هوی نیوتون فعال حقوق مدنی تاسیس شد و از مسلح شدن اعضای خود برای مقابله با پلیس و مجریان قانون حمایت می کند.

هاشم کزینجا رئیس جنبش جدید پلنگ های سیاه، در مصاحبه تلفنی با رویترز در اوایل این هفته گفت اعضای این جنبش در تظاهرات خود همزمان با مجمع ملی جمهوری خواهان قرار است آشکارا اسلحه حمل کنند.

در یک تجمع مقدماتی کوچک که در روز شنبه برگزارشد هیچ یک از حدود بیست نفر اعضای حزب جدید پلنگ های سیاه مسلح به نظر نمی رسیدند، اما تجمع بزرگتر برای دوشنبه برنامه ریزی شده است.