بیانیه مشترک انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد، بسیج دانشجویی دانشگاه یزد و جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد پیرامون ۹دی

Download (DOCX, 47KB)

می توانید این بیانیه را از این پیوند”بیانیه ۹ دی” دریافت نمایید.