رد کردن لینک ها

نشریه میثاق شماره 217

🔑 کلید؛ نه! … بیل ‌؛ آری!

⚖ عدالت سیاسی

🗣 آنچه گذشت؛ مناظرات انتخاباتی

👀 چه چیز ها که دیده ایم

🗳 بانوان دستاویز جذب آرا

🤳 انتخابات دریچه ای برای نگاه به خود

🌐 سِرچینگ

⌨ ف ا ص ل ه گ ذ ا ر ی

😡 خوشه های خشم

‼️ صدا به سیما نمیرسه

برای دانلود فایل pdf نشریه کلیک کنید