رد کردن لینک ها

نشریه میثاق

نشریه میثاق شماره 198
برچسب‌ ها نشریه میثاق

نشریه میثاق شماره 198

📘 نشانی 🌶️ آدم فضائی‌ها ! 🎙️ اقیانوس ناآرام! مصاحبه اختصاصی با فعال رسانه‌ای دانشگاه یزد 🔹 وای از این وابستگی 🔹 گلابی‌هایی که چیده نشدند 🔸 یک نه! دو نه! ، سه‌تاره!   برای دانلود فایل نشریه کلیک کنید

نشریه میثاق شماره 197
برچسب‌ ها نشریه میثاق

نشریه میثاق شماره 197

همه ما داستان چوپان دروغگو را شنیده ایم؛ با مرور زمان و ورود به مقاطع تحصیلی باالتر، از جنبه روایتگری کودکانه و شیرینی ظاهری که شاید هر کودکی در هر داستانی، فارغ از کیفیتش آن را می یافت کاسته میشد و با پا گذاشتن به

نشریه میثاق شماره 193
برچسب‌ ها نشریه میثاق

نشریه میثاق شماره 193

منقول اســت اگــر میخواهیــد فــردی را خــوب بشناســید بــا او بــه مســافرت برویــد. فلســفه وجــود پســوند روزهــای ســخت در عبــارت رفیــق روزهــای ســخت هــم همیــن اســت… برای دانلود فایل نشریه کلیک کنید  

نشریه میثاق شماره 8
برچسب‌ ها نشریه میثاق

نشریه میثاق شماره 8

انتخـاب سـکان دار اجرائـی کشـورمان زمانی باقـی نمانـده و چـپ و راسـت و معتـدل و غیـر معتـدل و موافـق و مخالـف نظـام همگـی بـر لـزوم مشـارکت و بـر ناکارآمـدی تکنیـک دوری از صنــدوق رأی بــه منظــور مخالفــت بانظــام اتفـاق نظـر دارنـد…   برای دانلود pdf

نشریه میثاق شماره 7
برچسب‌ ها نشریه میثاق

نشریه میثاق شماره 7

22 عـددی نوسـتالژیک بـرای مـا ایرانیـان اسـت ،حـاال چـه 22 بهمـن باشـه چـه 22 فروردیـن! بلـه 22 فروردیـن آغـاز نـام نویسـی دوازدهمیـن انتخابـات ریاسـت جمهـوری بـود ، مـن قصـد نـدارم تحلیـل انتخاباتـی بدهـم البتـه قصـد دارم ولـی نمـی توانـم تحلیـل بدهـم! نـه اینکـه مـن نتوانـم

نشریه میثاق شماره 6
برچسب‌ ها نشریه میثاق

نشریه میثاق شماره 6

دیــروز تیــم اســتقالل بــه ســیاه جامــگان باخــت، خوزســتان را ریزگردهـا فلـج کـرده انـد، قیمـت نفـت اپـک 53 دالر شـد، ایـن هـا اخبـار روزهـای گذشـته اسـت امـا امـروز 15 اسـفند 95 اسـت. اگـر چنـد روز جلوتـر برویـم بـه 29اسـفند میرسـیم و اگـر فقـط 66 سـال بـه