رد کردن لینک ها

نشریه میثاق

نشریه میثاق شماره ۵
برچسب‌ ها نشریه میثاق

نشریه میثاق شماره ۵

بـی جنبـه ها ممنوع 18!!!! + ایرانــی هــا در اســتفاده از نــرم افزارهــای فضــای مجـازی بـه طـور عجیبـی مقـام آوردنـد؛ مثـ ًا تلگـرام کـه ایـن روزهـا بسـیار پرکاربـرد شـده اسـت، ایـران را در سـر لیسـت اسـتفاده کننـدگان خـود معرفـی کـرده اســت. اســتفاده از وایبــر بــا

نشریه میثاق شماره 4
برچسب‌ ها نشریه میثاق

نشریه میثاق شماره 4

نشــانه ی گرماســت و تــوی ایــن روزهــای زمســتانی بیشــتر میشــه درکــش کرد،آتــش آدم رو یــاد اجــاق غــذا و حتـی یـاد آتشـکده ی زرتشـتیان یـزد مینـدازه ،نیـاکان مـا از آتـش اسـتفاده هـای زیـادی میکـردن هـم بـرای پاک شـدن هــم بــرای پخــت و پــز و ذوب فلــزات

نشریه میثاق شماره 3
برچسب‌ ها نشریه میثاق

نشریه میثاق شماره 3

قصـه از بیسـت خـرداد 92 شـروع شـد زمانـی کــه بــه علــت شــکاف در جبهــه اصولگرایــان بــا کمــال تعجــب دکتــر حســن روحانــی بــا18613329 رای یعنــی کمتــر از یــک درصــد بیشــتر از نصــف آرا)71/50 درصــد(را اخـذ نمـود تـا بـا خـوش شانسـی کار بـه دور دوم نکشـد وکلیـد

نشریه میثاق شماره 2
برچسب‌ ها نشریه میثاق

نشریه میثاق شماره 2

قصـه بـه جـای رسـید کـه رسـتم پـس از اشـتباه خطیـری کـه انجـام داد و بــه جــای اینکــه از کمربنــدی بــرود وارد یــزد شــد،آدرس محلــی جهــت تعویـض نعـل اسـبش گرفـت امـا بـه دلیـل ایـن کـه فارسـی کهـن صحبـت مـی کـرد او را بـه میـدان نعـل اسـبی

نشریه میثاق شماره 1
برچسب‌ ها نشریه میثاق

نشریه میثاق شماره 1

پیشــنهاد ایــن اســت کــه همــان شــعار » هــم چــرخ زندگــی مــردم بچرخــد هــم چـرخ سـانتریفیوژها« مـردم کـه از خیـر چرخیـدن چـرخ سـانتریفیوژها گذشـتند حداقـل ایـن قســمت از شــعار را محقــق کنیــد کــه چــرخ زندگــی مــردم بچرخــد و یــک ســر بــه وزارت امــور اقتصـاد و دارایـی