رد کردن لینک ها

نشریه میثاق

نشریه میثاق شماره 199
برچسب‌ ها نشریه میثاق

نشریه میثاق شماره 199

🔹شورای صنفی کجایی ؟! دقیقا کجایی ؟! 🔹نقطه سر خط 🔹داستانی از جنس عشق 🔹یار لحظه های من 🔹پهلوان پنبه ای ساخت ج.ا.ا 🔹سنی زدگی، بلای روحانیت شیعه! 🔹صرفا جهت اطلاع برای دانلود فایل pdf نشریه کلیک کنید  

نشریه میثاق شماره 198
برچسب‌ ها نشریه میثاق

نشریه میثاق شماره 198

📘 نشانی 🌶️ آدم فضائی‌ها ! 🎙️ اقیانوس ناآرام! مصاحبه اختصاصی با فعال رسانه‌ای دانشگاه یزد 🔹 وای از این وابستگی 🔹 گلابی‌هایی که چیده نشدند 🔸 یک نه! دو نه! ، سه‌تاره!   برای دانلود فایل نشریه کلیک کنید

نشریه میثاق شماره 197
برچسب‌ ها نشریه میثاق

نشریه میثاق شماره 197

همه ما داستان چوپان دروغگو را شنیده ایم؛ با مرور زمان و ورود به مقاطع تحصیلی باالتر، از جنبه روایتگری کودکانه و شیرینی ظاهری که شاید هر کودکی در هر داستانی، فارغ از کیفیتش آن را می یافت کاسته میشد و با پا گذاشتن به

نشریه میثاق شماره 193
برچسب‌ ها نشریه میثاق

نشریه میثاق شماره 193

منقول اســت اگــر میخواهیــد فــردی را خــوب بشناســید بــا او بــه مســافرت برویــد. فلســفه وجــود پســوند روزهــای ســخت در عبــارت رفیــق روزهــای ســخت هــم همیــن اســت… برای دانلود فایل نشریه کلیک کنید  

نشریه میثاق شماره 8
برچسب‌ ها نشریه میثاق

نشریه میثاق شماره 8

انتخـاب سـکان دار اجرائـی کشـورمان زمانی باقـی نمانـده و چـپ و راسـت و معتـدل و غیـر معتـدل و موافـق و مخالـف نظـام همگـی بـر لـزوم مشـارکت و بـر ناکارآمـدی تکنیـک دوری از صنــدوق رأی بــه منظــور مخالفــت بانظــام اتفـاق نظـر دارنـد…   برای دانلود pdf